Potrzebujesz Pomocy Napisz do nas ! lub zadzwoń 669344079 !

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


 

1. Postanowienia ogólne

 

1.1. Operatorem i administratorem sklepu internetowego prowadzonego za pośrednictwem strony internetowej www.gnomesgarden.pl jest Anita Dankowska
 dalej zwana „Sprzedawcą”.

 Dane firmy

Nice Garden Shop (https://gnomesgarden.pl) 4 Roanmore Park- Waterford Irlandia, kod pocztowy -X91 K2WK .

Numer Rejestracyjny firmy w Irlandii - 485053B

numer konta bankowego w Polsce  Millennium  Bank

Anita Dankowska

68 1160 2202 0000 0003 2879 5727

swift - BIGBPPW

numer  konta  bankowego  w Irlandii

Anita Dankowska
NSC:
934275
Account number:
07852054
BIC:
AIBKIE2D
IBAN:
IE46AIBK93427507852054


 Pozostałe dane kontaktowe Sprzedawcy: email: info24@gnomesgarden.pl .

1.2. Sprzedawca jest stroną zawieranych umów sprzedaży, a także administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupujących za pośrednictwem sklepu internetowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883).

1.3. Warunki dokonywania zakupów w sklepie internetowym reguluje niniejszy Regulamin.

1.4. Zapisy niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczenia, ani wyłączenia praw konsumentów wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. Wszelkie ewentualne wątpliwości co do zapisów Regulaminu będą interpretowane na korzyść konsumenta, a w przypadku gdyby postanowienia Regulaminu okazały się niezgodne z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, uznaje się te postanowienia z mocy prawa za nieważne.

 

2. Ceny towarów

 

2.1. Podane przez Sprzedawcę ceny towarów zawierają podatek VAT i wyrażone są w polskich złotych ,euro lub funtach

2.2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy. Kupujący o koszcie dostawy jest każdorazowo w sposób wyraźny, jasny i widoczny informowany w trakcie składania zamówienia.

2.3. Ceny towarów nie zawierają opłat za inne usługi towarzyszące sprzedaży. W każdym wypadku o koszcie dodatkowych usług Kupujący informowany jest w chwili składania na nie zamówienia oraz na ekranie podsumowaniu zamówienia.

2.4. W przypadku zorganizowania przez Sprzedawcę akcji promocyjnych promocję nie łączą się, chyba że postanowienia regulaminu promocji stanowią inaczej.

 

3. Zawarcie umowy sprzedaży

 

3.1. Wszelkie umieszczone na stronie internetowej sklepu informacje handlowe, w tym ceny oraz opisy towarów nie stanowią oferty, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

3.2. Złożenie przez Kupującego zamówienia jest jednoznaczne ze złożeniem przez niego oferty zakupu.

3.3. Zawarcie umowy sprzedaży następuje z chwilą otrzymania przez Kupującego oświadczenia o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę, wysłanego przez Sprzedawcę nie później niż 48 godzin od chwili złożenia zamówienia. Po bezskutecznym upływie 48 godzin oferta złożona przez Kupującego przestaje wiązać. W przypadku złożenia zamówienia w sobotę, niedzielę bądź święta upływ wskazanego okresu liczy się od godziny 8:00 najbliższego dnia roboczego.

3.4. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia następuje poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Kupującego podany przy składaniu zamówienia lub telefonicznie.

3.5. Złożenie zamówienia nie wymaga rejestracji konta Kupującego w sklepie internetowym.

 

4. Prawo do odstąpienia od umowy

 

4.1. Kupujący będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 30 dni od daty otrzymania towaru przez Kupującego lub wskazaną przez niego osobę trzecią, inną niż przewoźnik. Jeżeli Kupujący w ramach jednego zamówienia dokonał zakupu wielu rzeczy, które zostały dostarczone osobno, partiami lub w częściach, bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia otrzymania ostatniej rzeczy, partii lub części. Po upływie wskazanego terminu Kupujący traci ww. prawo do odstąpienia od umowy.

4.2.
Nasiona zakupione  na sztuki , czyli pojedyńczo pakowane  do wyboru na sklepie w ilości 1 sztuka i jej wielokrotności   nie podlegają  zwrotu ani wymianie na inne nasiona , ze względu na to że  zostały  specjalnie pod zamówienie klienta wyciągnięte (czytaj dalej -rozpakowane ) z  orginalnych opakowań i przepakowane w pojemniki (empendorf) które  zabezpieczające je przed uszkodzeniem lub wpływem warunknów zewnętrznych .

Tylko orginalnie zapakowane nasiona podlegają zwrotowi  oraz reklamacji , na sklepie  w ciągu 30 dni od złożenia zamówienia.


4.3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827), tj. m.in. w odniesieniu do umów:

1) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

2) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

4) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

4.3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący powinien przesłać na adres Sprzedawcy pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. w formie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy (formularz odstąpienia od umowy) lub formularza stanowiącego załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r., poz. 827). O zachowaniu terminu odstąpienia decyduje data stempla pocztowego. Adres Sprzedawcy, na który należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu i zwrócić towar: Anita Dankowska 4 Roanmore Park Waterford ,Ireland ,Kod pocztowy -X91 K2WK

4.4. Kupujący zobowiązany jest zwrócić towar niezwłocznie, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwracany towar powinien być kompletny i nie może nosić śladów użytkowania. Koszty zwrotu rzeczy ponosi Kupujący. Jeżeli rzecz nie może być wysłana w zwykłym trybie pocztą, Kupujący ponosi koszty związane z wybranym sposobem zwrotu rzeczy.

4.5. W przypadku odstąpienia przez Kupującego od umowy, Sprzedawca zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy oferowany przez Sprzedawcę. Zwrot wpłaconej kwoty następuje w terminie 14 dni od daty otrzymania zwróconego towaru lub dostarczenia przez Kupującego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

4.6. Pieniądze podlegają zwrotowi przelewem na konto z którego dokonywana była płatność, chyba że Kupujący - np. w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy - zażąda zwrotu ceny na inne konto lub w inny sposób aniżeli przelewem.

4.7. Postanowienia niniejszego rozdziału nie mają zastosowania do Kupujących nie będących konsumentami.

 

5. Płatności

 

5.1. Kupujący może dokonać płatności w jednej z następujących form wybranych w trakcie składania zamówienia:

a) płatność przelewem na rachunek sprzedawcy,

b) płatność online za pośrednictwem serwisu tpay.com,


5.2. Płatność przelewem uznaje się za dokonaną z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy bądź z chwilą otrzymania potwierdzenia o pozytywnej autoryzacji z serwisu płatności online.

5.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo umożliwienia dokonania płatności w innej formie na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.

5.4. Sprzedawca zastrzega, że regulaminy poszczególnych promocji mogą uzależniać objęcie promocją określonego zamówienia od dokonania płatności w określonej formie.

5.5. Sprzedawca oświadcza, że w przypadku skorzystania przez Kupującego z metody płatności określonej w pkt 5.1. lit. d, w wyciągu potwierdzającym operację kartą płatniczą Sprzedawca będzie oznaczony jako Sklep GnomesGarden.pl .

 

6. Dostawa

 

6.1. Sprzedawca rozpoczyna realizację zamówienia po dokonaniu płatności przez Kupującego. Bieg terminu realizacji zmówienia złożonego w dzień wolny od pracy rozpoczyna się w najbliższym dniu roboczym.

6.2. Wysyłka towaru jest realizowana w terminie określonym w opisie towaru opublikowanym na stronie sklepu internetowego.

6.3. Zamówiony towar dostarczany jest pod adres Kupującego wskazany podczas składania zamówienia.

6.4. Dostawa realizowana jest jedynie do krajów, w których sprzedaż zamówionego towaru jest dozwolona.

6.5. Dostawa następuje tylko w dni robocze.Na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym, o ile oferta kuriera, z których usług Sprzedawca korzysta to przewiduje, Sprzedawca może za dodatkową opłatą zobowiązać się do dostarczenia zamówienia w inny dzień.

6.6. Sprzedawca umożliwia dostawę zamówionego towaru w jeden z następujących sposobów:

- przesyłka priorytetowa za pośrednictwem poczty,paczka 24 paczka 48 ,pobranie.

- przesyłka kurierska,pobranie .

- paczkomat InPost, pobranie -  numer paczkomatu  proszę wpisać  w komentarzu.

6.7. Wraz z towarem Kupującemu dostarczany jest dowód sprzedaży towaru. Na życzenie Kupującego Sprzedawca doręcza Kupującemu fakturę.

6.8. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Kupującemu towar wolny od wad.

 

7. Reklamacje

 

7.1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady rzeczy według reguł określonych w Kodeksie cywilnym.

7.2. Towar reklamowany należy odesłać na adres Sprzedawcy: Anita Dankowska 4 Roanmore Park Waterford ,Ireland  Kod pocztowy -X91 K2WK, wraz opisem wady i okolicznościami jej ujawnienia oraz żądaniem Kupującego.

7.3. Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę Kupujący może także złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

7.4. Sposób przez odesłania reklamowanego towaru do Kupującego określa Sprzedawca.

7.5. Reklamacja Kupującego zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia jej otrzymania przez Sprzedawcę. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji towar zostanie odesłany do Kupującego wraz z opinią o niezasadności reklamacji.

7.6. W przypadku reklamowania  produktów kolekcjonerskich na terenie kraju gdzie uprawa jest legalna takich jak -

problemy z kiełkowaniem

wyrośniecie herm  z nasion feminizowanych

męskich osobników z nasion feminizowanych

mutanty

reklamacje będą tylko rozpatrywane po stronie kupującego ,po okazaniu dowodów w postaci zdjęć oraz opisaniu dokładnej sytuacji jaka miała miejsce w danej odmianie.
 

8. Świadczenie usług drogą elektroniczną

 

8.1. Sprzedawca świadczy usługi drogą elektroniczną w postaci bezpłatnego rozsyłania biuletynu informacyjnego (newsletter).

8.2. Do korzystania z usługi newslettera niezbędne jest posiadanie urządzenia końcowego z dostępem do Internetu wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.

8.3. Celem rozsyłania newslettera jest przekazywanie użytkownikom informacji handlowej, reklamowej i marketingowej związanej z wykonywaną przez Sprzedawcę działalnością gospodarczą.

8.4. Subskrypcji newslettera można dokonać na stronie sklepu internetowego podając adres e-mail użytkownika. Subskrypcji newslettera można dokonać również w trakcie procedury składania zamówienia w sklepie internetowym.

8.5. Użytkownik może w każdej chwili zmienić adres, na który ma być przesyłany Newsletter lub zrezygnować z subskrypcji newslettera poprzez kliknięcie zawartego w nim linku lub poprzez wysłanie rezygnacji lub informacji o zmianie adresu pod adres: info@gnomesgarden.pl

8.6. Zapisanie się do subskrypcji newslettera jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883) dla celów promocyjnych, handlowych i reklamowych. Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub prawo żądania ich usunięcia.

 

9. Przetwarzanie danych osobowych

 

9.1. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych wskazanych w zamówieniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133, poz. 883) oraz na przekazanie tych danych osobowych wybranemu przez Kupującego w trakcie składania zamówienia dostawcy towaru.

9.2. Przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego ma na celu prawidłową realizację umowy oraz dostawę towaru.

9.3. Za wyraźną zgodą Kupującego Sprzedawca może przetwarzać jego dane osobowe w celach informacyjnych, handlowych lub marketingowych.

9.4. Kupującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich korekty, prawo do żądania zaprzestania ich wykorzystywania i prawo do żądania ich usunięcia.

 

 

10. Postanowienia końcowe

 

10.1. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym niezbędne jest wyrażenie zgody na zapisy niniejszego Regulaminu.

10.2. W sprawach związanych z realizacją zamówienia Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: info@gnomesgarden.ie .

10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego w tym w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30.05.2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

10.4. Wszelkie publikowane na stronie znaki towarowe oraz nazwy używane są wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi ich prawowitych właścicieli.

10.5. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu kupujący oświadcza, że ma świadomość, iż uprawa konopi jest jest zabroniona pod groźbą odpowiedzialności karnej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w Polsce. W przypadku zamiaru uprawy w innym kraju Kupujący powinien upewnić się, czy taka uprawa jest prawnie dozwolona.

10.6. Sprzedawca oświadcza, że dokonuje sprzedaży nasion jedynie dla celów kolekcjonerskich. Sprzedawca może, przy czym nie jest zobowiązany, udzielić informacji odnośnie kiełkowania, uprawy, przetwarzania, palenia lub możliwości innego wykorzystania nasion, aniżeli do celów kolekcjonerskich, jedynie Kupującemu zamieszkującemu w kraju, gdzie uprawa konopi jest dozwolona. Uprawa konopi i kiełkowanie nasion konopi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez zezwolenia właściwego organu, są zabronione. W przypadku powzięcia przez Sprzedawcę jakiejkolwiek informacji bądź podejrzeń, że Kupujący zamierza nabyć nasiona do celów sprzecznych z obowiązującymi przepisami bądź informacji że Kupujący dotychczas kiełkował lub uprawiał konopie, Sprzedawca może odmówić sprzedaży nasion konopi.

10.7. Spory wynikające z umów zawartych zgodnie z niniejszym Regulaminem z Kupującym nie będącym konsumentem rozstrzyga sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

10.8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmiany regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od ich opublikowania. Do zamówień złożonych przed wejściem zmiany w życie zastosowanie mają zapisy poprzedniego regulaminu.

10.9. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Kupującego będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl). Pozasądowe rozstrzyganie sporów przez internet pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami umożliwia europejska platforma ODR dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10.10. Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2017 r.

 

 

 

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

Niniejsza polityka objaśnia sposób wykorzystania plików cookies przez operatora serwisu https://gnomesgarden.pl/. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystywane są tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem oraz do celów statystycznych.

 

CZYM SĄ I CO ZAWIERAJĄ PLIKI COOKIES

Tzw. ciasteczka są to małe porcje informacji zapisywane w przeglądarce Użytkownika serwisu. Ciasteczka są przesyłane do urządzenia Użytkownika podczas pierwszych odwiedzin serwisu, a następnie pozwalają rozpoznać jego urządzenie podczas każdej kolejnej wizyty. Pliki cookies pozwalają rozpoznać preferencje Użytkownika i tym samym dostosować treść do potrzeb Użytkownika. Ciasteczka nie identyfikują danych osobowych Użytkownika. Zapisywanie ciasteczek w pamięci przeglądarki nie ma negatywnego wpływu na oprogramowanie Użytkownika lub jego sprzęt. Ciasteczka zawierają przeważnie nazwę domeny strony internetowej, z której pochodzą, swój unikalny numer oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika. Plik cookie umożliwia odczyt informacji w nim zawartych jedynie serwerowi, z którego pochodzi.

 

DLACZEGO KORZYSTAMY Z PLIKÓW COOKIES

Wykorzystywane w serwisie ciasteczka służą do realizacji wielu funkcji. Przede wszystkim wykorzystywane są do celów statystycznych, do analizy funkcjonalności naszego serwisu oraz dostosowania treści serwisu do preferencji Użytkownika.

 

JAKIE PLIKI COOKIES WYKORZYSTUJEMY

Ze względu na kryterium celu, któremu służą pliki cookies, serwis wykorzystuje statystyczne pliki cookies, które służą do sporządzania statystyk odnoszących się do stron serwisu internetowego.

 

Według kryterium trwałości wyróżniamy dwa zasadnicze rodzaje wykorzystywanych przez serwis plików cookies:

1) sesyjne pliki cookies: pliki tymczasowe, przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zakończenia sesji danej przeglądarki, wylogowania, opuszczenia stron serwisu lub wyłączenia urządzenia;

2) stałe pliki cookies: pliki, które pozostają zapisane w urządzeniu Użytkownika na czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika; opuszczenie stron serwisu internetowego, wylogowanie się, zakończenie sesji przeglądarki internetowej lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia; funkcja stałych plików cookies sprowadza się z zasady do określenia nowych i dotychczasowych Użytkowników serwisu.

 

Przesyłane za pośrednictwem serwisu pliki cookies mogą być także wykorzystywane przez współpracujących z operatorem serwisu partnerów i reklamodawców.

 

REZYGNACJA Z OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES

Domyślne ustawienia większości przeglądarek internetowych dopuszczają przechowywanie plików cookies. Użytkownik może jednakże samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia tak, aby ciasteczka były blokowane albo by informowano go, że pliki cookies wysyłane są na jego urządzenie. W celu zarządzania plikami cookies prosimy o zapoznanie się z instrukcją lub plikiem pomocy przeglądarki internetowej. Ostrzegamy, iż wyłączenie obsługi plików cookies może mieć wpływ na prawidłowe funkcjonowanie serwisu internetowego.